הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

תקנון הפעילות "חופשה זוגית לפולין במתנה"

כל מה שצריך לדעת על הפעילות החדשה מבית ערוץ הספורט

מערכת אתר ערוץ הספורט
מערכת אתר ערוץ הספורט  30.11.22 - 14:59

תגיות: תקנון

 

תקנון הפעילות "חופשה זוגית לפולין במתנה "

תקופת הפעילות:30.11 עד 30.11 (בשעה 22:00)

1. מהות הפעילות
1.1 ערוץ הספורט בע"מ מזמין את הגולשים מעל גיל 18 להשתתף בפעילות, במהלך תקופת הפעילות, ולנסות לזכות במארז בירה מלכה מתנת 'הכרם' ("הפרס").
1.2 הפעילות תתרחש בעמודי הפייסבוק + אינסטגרם של ערוץ הספורט  במקביל https://www.facebook.com/sport55 mailto:ו-@sport_5%20באינסטגרם.
1.3 ערוץ הספורט יעלה פוסט בפייסבוק, אינסטגרם ובו יבקש מהמשתתפים לכתוב בתגובה לפוסט הפעילות – "איך יתפתח המשחק הערב בין פולין וארגנטינה"
1.4 התשובה מקורית / משעשעת / מרגשת ביותר תזכה את בעליה בפרס הגדול – חופשה זוגית לפולין – טיסה+ לינה בבית מלון וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים מטעם ערוץ הספורט – והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים.
1.5 הפרס יינתן מטעם ערוץ הספורט ובאחריותו. לערוץ הספורט שמור שיקול הדעת והזכות להחליף הפרס ו/או לבטל את הפעילות.
1.6 הודעה על אופן, מועד ומקום מסירת הפרס תימסר לזוכה על ידי החברה. במידה והחברה לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה ולקבל את אישורו לזכיה, בפרטי הקשר אותו מילאו במסגרת השתתפותם בפעילות, וזאת בתוך 3 ימי עסקים, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, להעביר את הזכיה למשתתף הבא בתור לפי המספר הסידורי העולה.
1.7 כתנאי לזכייה מתחייב הזוכה לשתף פעולה באופן מלא עם צוות ההפקה של ערוץ הספורט.
2. תנאים כלליים להשתתפות במשחק
2.1 ידוע לי כי המידע הנאסף על ידי החברה במסגרת הפעילות הינו רכוש ערוץ הספורט והיא רשאית לעשות בו כל שימוש, לרבות לצורך משלוח מידע, לרבות מידע אודות פעילויות של ערוץ הספורט ומידע פרסומי.
2.2 כל הזכויות בחומרים אשר יועלו ע"י המשתתפים, לרבות, התמונות ו/או על טקסט שנכתב, יהיו של ערוץ הספורט לעשות בהם כל שימוש בכל מדיה ללא מגבלה.
2.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.
2.4 בהשתתפותו במשחק, מסכים המשתתף לכל הוראות תקנון זה וכן פוטר את חברת ערוץ הספורט בע"מ (להלן ולעיל גם: "החברה") מכל אחריות ו/או טענה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לבחירת הזוכה.
2.5 ההשתתפות במשחק, בכל אחד משלביה, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה או מי מטעמה, לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, בין נזק תוצאתי ובין כל נזק אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי, כתוצאה מן ההשתתפות במשחק, או ממימוש הזכייה בפרס.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו כלפי המשתתפים, לרבות אך לא רק, אם הזכייה בפרס מותנית בהסכמתו ו/או בפעולה של אותו צד שלישי. 
2.6 הפרס הינו אישי, לזוכה בלבד, ואינו ניתן להעברה, להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, למעט אם החברה תחליט אחרת.
2.7 כל המיסים ו/או ההיטלים ו/או ההוצאות הנלוות הקושרים בפרסים, ככל שיהיו כאלו, יחולו על הזוכים בלבד ולא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
2.8 במקרה בו הגיע לחברה מידע, כי הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או תוך עבירת עבירה ו/או מעשה מרמה ו/או שלא על פי הוראות הדין מכל בחינה שהיא, תהיה החברה רשאית שלא למסור לזוכה את הפרס או לדרשו בחזרה, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר לכך.
2.9 בהשתתפותם במשחק מביעים המשתתפים את הסכמתם מראש לתיעוד ולשידור זכייתם בכל אמצעי שהוא לפי שקול דעתה של החברה, וכן ציון שמם, כתובתם וכל פרט אחר אשר מסרו. במקרה של תיעוד כאמור, כל הזכויות בחומרים תהיינה של החברה בלבד.
2.10 החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או שיבוש מכל מין וסוג שהוא, ברשת האינטרנט ו/או באיזה מהאתרים ברשת האינטרנט, לרבות האתר. בנוסף, החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או שיבוש בתקשורת, במחשבים ובכל אמצעי או תווך אחר המשמש להעברת נתונים במשחק.
2.11 החברה אינה אחראית כלפי הזוכים לאיכות הפרסים שיינתנו לזוכים או לתנאים בהם יסופקו הפרסים. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפרסים ו/או לאספקתם, ובכלל זה מודיעה החברה כי לא תהיה אחראית למעשה ו/או למחדל של נותני השירותים ו/או צדדים שלישיים המספקים את הפרסים וכל הקשור בהם.
2.12 על אף כל האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי המשחק ותקנון זה, לרבות שינו תוקפת ו/או מועדי המשחק, שינוי תנאי המשחק ותנאי התקנון, שינוי ו/או החלפת הפרס; וכן להפסיק ו/או לבטל את המשחק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה למשתתפים כל טענה בקשר לכך.
2.13 תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לכל המינים.
2.14 משחק זה נועד לשם השעשוע והבידור.

בהצלחה לכולם. ערוץ הספורט בע"מ