$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

תנאי השימוש ומדיניות פרטיות אתר ספורט 5

  19.05.24 - 09:42

תנאי השימוש של אתר ואפליקציה Sport5

מבוא
חברת ערוץ הספורט בע"מ ("הערוץ" או "החברה" לרבות עובדיה, נציגיה וכל מי מטעמה) שמחה כי בחרתם לגלוש באתר ו/או אפליקציית החברה, ומקווים כי תמצאו ערך והנאה רבה בתכנים שליקטנו עבורכם. השימוש באתר בכל מכשיר קצה שהוא כפוף לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה להלן. אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.
בתקנון זה:
"תכנים" – כל תוכן המוצג באתר, לרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הודעות, מודעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו, טפסים, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, בכל מדיה שהיא ובכל מכשיר קצה, קיים ו/או עתידי, בין אם תכנים אלו בבעלות החברה ובין אם הם בבעלות צד ג'.
"האתר" או "אתר החברה"– אתר החברה (ואתרי המשנה שלו) וכל אתר אינטרנט המצוי בבעלות החברה ו/או אפליקציות המופעלות ע"י החברה.
תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים באתר. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לכלל המינים בצורה שווה.

השימוש באתר
השימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים בו, מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.
השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.
השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם לשיקול דעת החברה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תנאי השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לביצוע כל פעולה, לרבות לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו לך או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש באתר, לרבות נזקים או אובדן תוכן ומידע שנגרמו עקב השימוש בכלים, שירותים או תכנים באתר.  ידוע לך ואתה מאשר, כי השימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.

שינויים באתר והפסקת שירות
החברה רשאית לסגור את האתר, להפסיק בכל עת מתן שירות באתר או חלק ממנו, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים, המוצרים או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי המוצרים או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים והחברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף –לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך, ככל שייגרמו לך.

קישורים לאתרים אחרים
ייתכן שתוכל לגשת לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים באמצעות קישור המופיע באתר. קישורים אלה לתכנים ושירותים של צדדים שלישיים אינם באחריותנו, ואין לראותם כהמלצה מטעם החברה. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישוריות אלו, מבלי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה מתחייבת לגבי מהימנותו, נכונותו, חוקיותו או שלמותו של תוכן האתר המקושר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם משימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם.
כמו כן, ידוע לך ואתה מאשר כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים כאמור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

תכני גולשים המתפרסמים באתר
הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים (בכל צורה ו/או פורמט שהוא): תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור; תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך ותכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היות התכנים מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום באתר יהא גלוי לכל משתמש אחר באתר. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים ותנאי תשלום, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם. בכל מקרה, החברה אינה אחראית לגבי תגובות ככל שתקבל בעקבות פרסום התכנים.

קניין רוחני
שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה ומלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר – לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר - הינם קניינה הבלעדי של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להפיץ, להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי, באופן זמני או קבוע, כל תוכן מהאתר לרבות כל טקסט, קובצי קול, וידאו, אודיו, בכל צורה ואמצעי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, בכתב ומראש.
על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארות בבעלותך. במסירת תוכן כלשהו לפרסום, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו (לרבות הזכות המוסרית), וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם ע"י החברה בכל מדיה שהיא. במסירת תוכן לפרסום, הנך מקנה לחברה (כמו גם לכל חברה בקבוצת RGE ) רשיון חינם, בינלאומי, בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, לשדר, להפיץ, לשווק, למסור ולהנפיק רישיון לצד ג', להציג ולבצע בפומבי, לפרסם, לעשות יצירות נגזרות, למכור ולהשכיר, ולהשתמש במידע ובתוכן, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה, וזאת בכל טכנולוגיה קיימת או עתידית ובכל מכשיר קצה, ללא תשלום תמלוגים בהווה ובעתיד. למען הסר ספק, החברה לא תישא בכל אחריות או עלות בגין חומרים שהועלו על ידך לאתר.

פרטיות
חלק מהשירותים טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך ודרכי ההתקשרות עמך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים טעוני הרישום.
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו ע"י החברה. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.
במסירת הפרטים הנך מאשר לחברה (וכל חברה בקבוצת RGE) לשלוח אליך מדי פעם באמצעות שיחות טלפוניות, מסרונים, דואר אלקטרוני או כל תקשורת דיגיטלית אחרת, מידע בדבר שירותיה ושירותי שותפיה העסקיים, וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים ו/או על ידי שותפיה העסקיים.
כמו כן, החברה תוכל לעשות שימוש במידע שתמסור לה במסגרת פעילויותיה השונות, לרבות לצורך קידום תכנים של החברה (ו/או כל חברה בקבוצת RGE) ו/או פילוח וביצוע מחקר וסטטיסטיקה אודות הרגלי הצפיה, הגלישה והצריכה.
באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור ו/או באם אין ברצונך לאפשר לחברה להשתמש במידע כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך באמצעות פניה לחברה בדואר אלקטרוני לכתובת support@rge.co.il או באמצעות דרכי ההסרה שיפורטו בהודעה שתישלח אליך.

מידע מסחרי
החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. החברה תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.
האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד.

חובות המשתמש
השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
• הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושך האישי והפרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן ואינך רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה (או צדדים שלישיים, לפי העניין) לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. הנך מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, תימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
• אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה (Hacking) "כריית סיסמאות (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי האתר.
• הנך מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
• הנך מתחייב שלא לקשר לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
• הנך מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם או כל שימוש אחר שעלולים לפגוע באתר, בתכנים בו, או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
• הנך מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.
• החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, להסיר או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לתוכן באתר או תוכן שהעלית לאתר, במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באתר, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר או מערכותיו או פגיעה בזכויות קניין רוחני של החברה או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה במקרה כאמור.

עדכון לתנאי השימוש
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. האחריות המלאה להכרת הוראות תנאי השימוש כפי שיהיו מעת לעת חלה עליך בלבד.
בכל שאלה בנושא האתר ניתן לפנות בכתובת דוא"ל support@rge.co.il בכל שאלה אחרת ניתן לפנות לנציגים מטעם החברה בכתובת דוא"לsport4u@sport5.co.il  אשר יעשו כמיטב יכולתם על מנת לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

פעילויות מיוחדות ומבצעים
החברה, בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים, עשויה להציע מדי פעם, לך כמשתמש, בכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלו במלואן וכלשונן, להשתתף בפעילויות, מבצעים, חידונים, תחרויות, וכיו"ב, חלקם נושאי פרסים ("פעילות"), שיהיו קשורים ליכולת ו/או הידע שלך. כל פעילות כאמור תלוו ותהיה כפופה לתקנון רלוונטי ו/או להסברים לגבי אופי ותנאי ההשתתפות, אופן בחירת הזוכים על ידי צוות השופטים, הפרסים וההטבות המוצעים (אם בכלל) וכיו"ב.
השתתפותך בפעילות מעידה על הסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה, ולהסברים הספציפיים לגבי אופי ותנאי ההשתתפות של הפעילות הספציפית, ולהסכמת המשתמש לאמור בתנאים ו/או בתקנונים הכלליים ו/או בכל תקנון רלוונטי אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה ו/או כל תקנון ספציפי אחר אשר נוסח עבור פעילות ספציפית. המשך השתתפותך בפעילות מהווה את הסכמתך לכל הוראות התקנון כפי שיהיו במועד השימוש.
אתה מסכים באופן מפורש לכך כי ההשתתפות בפעילות כאמור הינה בהסכמתך ועל אחריותך בלבד וכי בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל דבר ועניין בכל הקשור לפעילות כאמור.

שיפוי
אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה או כל זכות צד ג'.

הפסקת שימוש
החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להשעות או להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה באתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי השימוש, לרבות, אי-פרסום טוקבקים, חסימת IP, התחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, העברת דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
היה ותפר תנאי שימוש אלה, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמך והפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

תקפות הוראות תקנון זה
במקרה והוראה מתנאי השימוש, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 

מדיניות הפרטיות אתר ואפליקציית Sport5

כללי
• מדיניות פרטיות זו היא חלק מתנאי השימוש באתר https://www.sport5.co.il/ ("האתר") ואפליקציית  Sport5 ("האפליקציה"); האתר והאפליקציה ייקראו יחד - "השירות".
• ערוץ הספורט בע"מ ("החברה" לרבות עובדיה, נציגיה וחברות מקושרות אליה) רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים.
• הוראות המסמך כתובות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והן מתייחסות לשני המינים כאחד.
• פרטיותך חשובה לנו. אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות המהוות חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בשימושך בשירות או חלק ממנו, אתה מסכים לנוהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים להלן.
• אנו נפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

תמצית הדברים
• השימוש בשירות כרוך באיסוף נתונים שונים הקשורים אליך - הן נתונים שאתה תמסור לנו במהלך קבלת השירות והן נתונים אחרים שאנו נאסוף אודות השימוש שלך בשירות, כגון מידע אודות התכנים שבהם אתה תצפה בשירות. נתונים אלה ישמרו אצלנו או אצל גורמים אחרים הפועלים עבורנו. אנחנו נעשה בנתונים אלה שימוש לצרכים שונים, כגון שיפור השירות, הצעת תכנים מותאמים ועוד כמפורט להלן.
• ככלל, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסוימים.
• אנא קראו בקפידה את התנאים המוצגים במדיניות פרטיות זאת, על המידע הנאסף עליך ועל השימוש הנעשה בו. אם עדיין לא מלאו לך 18 שנים, עליך לקבל הסכמה של הורה כתנאי לרישום ולקבלת השירות, ולוודא כי ההורה יכיר את התנאים שקבענו במדיניות פרטיות זאת.  
• המידע יישמר במאגר המידע של החברה למשך הזמן הדרוש לה למימוש המטרות המותרות על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו. העיקרון המנחה אותנו הוא לא לשמור מידע מעבר לנדרש.
• שים לב כי במסגרת השירות ייתכנו קישורים לשירותים של ספקים אחרים, על שירותים אלו יחולו תנאים ומדיניות פרטיות שונים מזו, ולכן אנו ממליצים לבדוק זאת לפני שימוש בהם.
• שים לב: כשאתה מוסר לנו מידע על אחרים, עליך לקבל את הסכמתם למסירת המידע.

איזה מידע נאסף עליך
• מידע שיימסר על ידך במסגרת שימושך בשירות – פרטי קשר ומידע נוסף שתספק במסגרת השירות, לרבות טפסים שמילאת, הצעות ותגובות שכתבת, פעילויות אליהן הצטרפת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, פנייה שפנית אלינו או מידע שנקבל מצדדים שלישיים.
• מידע שנאסוף עליך באופן אוטומטי במהלך אספקת השירות באמצעות עוגיות ואמצעי מעקב דיגיטליים (כמפורט להלן) ובכלל זה מידע על השימוש בשירות לרבות אופן השימוש, היקף השימוש, דפוס השימוש, משך השימוש ומידע בדבר התכנים שבהם תצפה, נוהגיך, מוצרים ושירותים אותם רכשת, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך וכיוב'.
• שימושים ברשת - מידע לגבי השימוש בשירות - נפח, פרוטוקול תקשורת, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), ספק אינטרנט (ISP) ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש.
• מידע אודות הציוד שבו נעשה השימוש – פרטי המכשירים בהם אתה משתמש (טלוויזיה, מחשב, טלפון נייד וכד'), דגם, גרסת מערכת הפעלה, כתובת IP, מספרים מזהים של ציוד הקצה כמו UDID וזמני השימוש, מקום המכשיר שבאמצעותו נכנסת לשירות.

מהו השימוש שאנו עושים במידע?
השימוש במידע אודותיך ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
• כדי לאפשר לך להשתמש בשירות
• לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות, לרבות האתר והאפליקציה. 
• לצורך פרסונליזציה, כלומר, אספקת השירותים והתאמתם אליך ולתחומי ההתעניינות שלך.
• לצרכים תפעוליים, יצירת קשר, שירות תמיכה, ניהול, ייעול ובקרה על השירות, קיום נהלים ומדיניות.
• כדי לשפר ולהעשיר את השירות והתכנים המוצעים לך, לשפר את כלי השיווק והפרסום, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
• לצרכי פרסום, שיווק ודיוור של החברה או מטעמה, מתן הטבות בידי החברה או שותפיה העסקיים, כולל הצגת פרסומות, תכנים ושירותים המותאמים להעדפותיך האישיות, לרבות דרך אתרים של צד שלישי או פלטפורמות מדיה חברתית.
• לצרכי אבטחת מידע.
• לצרכים סטטיסטיים, פיתוח ומחקר (לרבות שימוש באמצעים כגון אנונימיזציה להפיכת מידע אישי למידע לא מזוהה, לטובת החברה או לטובת צד שלישי).
• בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות קישור ייעודי בגוף ההודעה או בפנייה אלינו בדוא"ל: support@rge.co.il.  
• לצורך הגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים, לרבות התגוננות מתביעות, אכיפת הסכמים ואכיפת זכויות החברה על פי תנאי השימוש או מסמך זה
• לצורך ציות לדרישות חוקיות, כולל שמירת רשומות ופעולות שהחברה נדרשת לבצע על פי דין, טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.
• לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי החברה.
• אנו עשויים לעבד את המידע השמור במאגרי המידע שלנו ולהצליב בין נתונים שמקורם במאגרי המידע השונים של תאגידי החברה והכל למטרות המפורטות לעיל.
מובהר כי בנוסף לאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותך שנאסף על ידיה בעת שימושך בשירות לשותפיה העסקיים, על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של החברה יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותך באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור.

מסירת פרטים לצד שלישי
אנו רשאים למסור או לגלות את פרטיך או מידע אחר שהגיע לידינו בקשר עם השירות, לצדדים שלישיים, בארץ או בחו"ל, במקרים הבאים:
• לצורך אספקת השירות, תיקון תקלות וביצוע האמור בתנאי השימוש.
• לספקי שירות המסייעים לנו באספקת השירותים, בתחומים כמו מערכות תשתית ושירותי טכנולוגיית מידע, ספקי תקשורת, ספקי מחשוב ענן, אבטחת מידע, שירותי הפצת הודעות ודיוורים, שיווק ופרסום, סוקרים ושירותי ניתוח ושיפור המידע, טיוב השירות והתאמתו האישית, מנהלי סיכונים, עורכי דין, רואי חשבון וביקורת, ועוד.
• בהסכמתך או לפי בקשתך, לאחר שמסרת לנו פרטים מזהים, ולמי שהוסמך על ידך לשם כך.
• על פי חובה או סמכות שבדין, לצורך ציות לדרישת רשות מוסמכת על פי הוראות הדין, לרבות אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי וכן לצורך הגנה מפני דרישה, טענה או תביעה של רשות מוסמכת.
• בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
• אם תפר את תנאי השימוש ו/או תבצע בשירותים פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
• בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה שתחייב חשיפת מידע.
• לשם מניעת הונאות ובמסגרת פעולות אבטחה.
• חברות הקבוצה: אנו משתפים את המידע אודותיך עם החברות השונות בקבוצה לצורך: מתן אפשרות גישה לשירותים שלנו; מתן תמיכה ללקוחות; קבלת החלטות בדבר שיפורים בשירותים, פיתוח תוכן; ולמטרות אחרות המתוארות בפרק "השימוש במידע".
• מבצעי קידום ושירותים הניתנים בידי צדדים שלישיים, לרבות שותפים עסקיים המספקים לך שירותים ומוצרים לבקשתך, כגון ספקי מבצעים והטבות, שירותים ומוצרים נלווים, ומבצעי קידום משותפים. ככל שביקשת להשתתף באירועים אלה, נשתף את המידע שלך עם ספקים חיצוניים כדי לאפשר לך להשתתף. לתשומת ליבך, ספקים חיצוניים אלה נושאים באחריות לנוהלי הפרטיות שלהם בנפרד והחברה אינה אחראית לגביהם.
• במסגרת העברת או הסבת עסקנו (כולם או חלקם) לצד שלישי, לרבות ארגון מחדש, שינויים מבניים, מיזוג או מכירה, או כל העברה אחרת של נכסים, או חלק מהם (לרבות משא ומתן לעסקאות שכאלו), אנו נעביר מידע, כולל מידע אישי, לצד שלישי לצורך המשך אספקת השירותים על ידו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות על החברה כמפורט במדיניות פרטיות זו.
• חלק מן הספקים שלנו מצויים בחו"ל. שימושך בשירותים משמעו הסכמה לכך שנעביר את המידע אל ספקים מחוץ לישראל, כולל למדינות שרמת ההגנה על הפרטיות בהן פחותה מזו הקבועה בישראל. אם מידע אישי לגביך יועבר מחוץ לגבולות ישראל, נייצא את המידע בהתאם לדין הישראלי. במקרה כזה, יתכן שהמידע יהיה כפוף גם לדין במדינה בה הוא מאוחסן ומעובד.
• מובהר כי החברה רשאית להעביר ולגלות מידע לא-אישי (שאינו מזהה) לצדדים שלישיים או לעשות שימוש אחר במידע מסוג זה לפי שיקול דעתה. 

Cookies
• השירות עושה שימוש בעוגיות ובאמצעי מעקב טכנולוגיים ("cookies") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירות, לאימות פרטים, כדי להתאים את השירות להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש במדורים באתרי החברה המחייבים רישום. 
• ייתכן כי חלק מהמודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת כדי לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.
• אנו עושים שימוש בעוגיות צד שלישי כגון  Google Analytics, Meta Pixels, Hotjar  ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום נוספים של חברות כגון גוגל ומטא (פייסבוק), על מנת לאפיין ולנטר אירועים ופעולות בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש. רשימה זו אינה ממצה ועשויה להשתנות מעת לעת, והחברה רשאית להשתמש בטכנולוגיות איסוף של צדדים שלישיים נוספים אלא אם חסמת אותן. צדדים שלישיים אלה עשויים לאסוף מידע באמצעות קוקיות שמוצבות באתר או במקום אחר ברשת ולהשתמש במידע לצרכי מדידה ופרסום כולל פרסום מותאם אישית.
• ניתן לבקש שלא להיכלל בעיבודים אלה באמצעות אתרים כמו https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN, https://youronlinechoices.eu/ או בדרך המפורטת במסמכים של אותם צדדים שלישיים. כך למשל, מדיניות הפרטיות של Google מפורסמת כאן:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites  ואפשרויות ה-opt-out לגביה מופיעות כאן:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.  מדיניות הפרטיות של פייסבוק בקשר לעוגיות נמצאת כאן:  www.facebook.com/policies/cookies
• שימושך בשירות מעיד על הסכמתך לאיסוף מידע באמצעות Cookies ולשימוש בו כאמור לעיל.
• אם אינך רוצה לקבל Cookies  תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. עם זאת, שים לב כי נטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בשירות.

שמירת המידע
החברה תשמור את המידע למשך הזמן הדרוש באופן סביר על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות פרטיות זו או בהתאם לנדרש על פי דין, או כפי שנדרש כדי לשמור על זכויותיה ועל אינטרסים לגיטימיים של החברה. החברה תקיים בחינות תקופתיות בקשר למשך שמירת המידע.

אבטחת מידע
החברה מיישמת אמצעים ניהוליים ומנגנוני הגנה סבירים כדי לאבטח את המידע בשירותים. מנגנוני אבטחה אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה ולספק רמת אבטחה ההולמת את הסיכונים הכרוכים בעיבוד המידע האישי. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת ולמרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

זכות עיון במידע ותיקונו
• על פי החוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על-ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. לשימת ליבך, זכות העיון כפופה להוראות החוק ולזכויות של אחרים מלבדך. במסגרת הפנייה עליך לציין פרטי זיהוי שידרשו ממך על מנת לזהותך . ניתן להפנות אלינו פניות כאמור לכתובת הדוא"ל: support@rge.co.il
• אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("דיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע המשמש למשלוח הצעות דיוור ישיר כאמור. מידע הדרוש לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר, יוסיף להישמר במאגרי החברה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות דיוור ישיר אליך. ניתן להפנות אלינו בקשות כאמור לכתובת הדוא"ל: support@rge.co.il
• חשוב לנו שתדע כי הזכויות הנוגעות למידע אישי הינן יחסיות בדרך כלל. כל בקשה שתפנה אלינו תיבחן בהתאם לדינים הרלוונטיים, ואנו נודיעך על תוצאות בחינה זו ונפעל בהתאם.

קישורים לצד שלישי
השירות מכיל קישורים לאתרים ושירותי צד שלישי מצויים מחוץ לשליטתה של החברה והם אינם מכוסים על ידי מדיניות פרטיות זו. החברה מסירה מעצמה כל אחריות בגין נהלי פרטיות הנהוגים באתרים אחרים אליהם החברה עשויה להפנות באמצעות קישור, והחברה ממליצה לך לבחון את מדיניות הפרטיות האמורה בעצמך. 

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.